GFN Maltese Spirituality Joseph D'Emanuele  

2022/6 – Ġesù jitma’ ħamest elef ruħ

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

Meta sama’ l-aħbar, Ġesù telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f’post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar, u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. Xħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, u fejqilhom il-morda tagħhom. Xħin sar filgħaxija d-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu: “Dan post imwarrab, u l-ħin għamel sewwa. Ibgħathom lin-nies, ħa jmorru fl-irħula jixtru x’jieklu.” Imma Ġesù qalilhom: “Ma għandhomx għalfejn imorru; agħtuhom intom x’jieklu.” U huma qalulu: “Hawn ma għandniex ħlief ħames ħobżiet u żewġ ħutiet.” “Ġibuhomli hawn,” qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bilqiegħda fuq il-ħaxix; ħa l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, rafa’ għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxipli, u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba’, u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom tnax-il qoffa. U kienu madwar ħamest elef raġel dawk li kielu, barra n-nisa u t-tfal.

Mt 14, 13-21

Ġesù jitma’ ħamest elef ruħ (Generated by Bing’s AI Image Creator)

Diskussjoni

F’din is-silta, Ġesù kien għadu kemm irċieva aħbar tal-mewt ta’ Ġwanni l-Battista, u rtira f’post imwarrab. Madankollu, meta l-folol semgħu fejn mar, marru fil-post fejn kien.

L-evanġelista jgħidilna li meta Ġesù ra l-​folla kbira, ħassu mqanqal. Il-kelma oriġinali fil-Grieg hi σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai) li tfisser li Ġesù tqanqal minn ġewwa, fuq livell fiżiku, mhux emozzjonali biss.  Minkejja l-għajja tiegħu, Ġesù fejjaq diversi nies li resqu quddiemu.  Hekk kif wasal il-​lejl, id-​dixxipli talbu lil Ġesù biex jibgħat in-​nies jixtru x’jieklu mill-​irħula fil-​qrib. Imma Ġesù wieġeb: “Ma għandhomx għalfejn imorru; agħtuhom intom x’jieklu.” (Mt 14, 16)

Id-dixxipli kienu tħawwdu għal dan il-kliem, għax kellhom biss ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Ġesù talabhom iġibulu l-ikel, imbagħad bierek l-ikel, qasam, u tah lid-dixxipli biex iqassmu lill-folla. B’mod tal-għaġeb, kulħadd kiel, u kien hemm saħansitra 12-il qoffa ta’ fdalijiet.

Dan il-miraklu li jitimgħu lill-5,000 wera l-qawwa divina u l- mogħdrija taʼ Ġesù għan- nies.

Xi punti li nistgħu nitgħallmu minn din il-ġrajja mil-ħajja ta’ Ġesù:

Il-kompassjoni: Wieħed mill-messaġġi primarji ta’ din is-silta huwa l-importanza tal-kompassjoni. Ġesù kellu mogħdrija għan-​nies li kienu warajh, minkejja li kien irtira f’post imwarrab biex jibki l-​mewt taʼ Ġwanni l-​Battista. Minkejja l-bżonnijiet tiegħu stess, fejjaq lill-morda u tema’ lil dawk bil-ġuħ. Bħala segwaċi taʼ Ġesù, aħna msejħin nuru mogħdrija mal-oħrajn, anki meta din tistaʼ tkun inkonvenjenti jew diffiċli.

Fidi: Punt spiritwali ieħor li joħroġ minn din is-silta hu l-importanza tal-fidi. Id- dixxipli għall-bidu kienu xettiċi dwar l-idea li jitimgħu folla daqshekk kbira bi ftit ħobż u ħut biss. Madankollu, Ġesù wera li bil-fidi, anki dak li jidher impossibbli huwa possibbli. Bħala nies li nemmnu f’Ġesù, aħna msejħin biex nafdaw fil-providenza t’Alla u jkollna fidi li hu kapaċi jagħmel dak li għalina jidher impossibli.

Ġenerożità: Il-miraklu tat-tmigħ tal-5,000 jenfasizza wkoll l-importanza tal-ġenerożità. Ġesù ta struzzjonijiet lid-​dixxipli biex jagħtu l-​ftit ikel li kellhom lill-​folla, minflok ma jaħżnu għalihom infushom. Meta obdew, l-ikel kien immultiplikat b’mod mirakoluż, u saħansitra kien hemm abbundanza ta’ fdalijiet. Dan juri l-​prinċipju li meta nagħtu b’mod ġeneruż, Alla jistaʼ juża l-​offerti żgħar tagħna biex ibierek lil ħafna oħrajn. Bħala segwaċi taʼ Ġesù, aħna msejħin biex inkunu ġenerużi bil-​ħin, fir-​riżorsi, u t-​talenti tagħna, u nafdaw li Alla se jużahom għall-​iskopijiet tiegħu.

Riflessjoni

Xi punti għar-riflessjoni personali:

  • X’tgħallimna din is-silta dwar il-karattru ta’ Ġesù, u kif nistgħu nimitaw il-mogħdrija u l-awtonomija (li nwarrbu l-pjan tagħna biex ngħinu lill-oħrajn) tiegħu f’ħajjitna?
  • Kif nistgħu niżviluppaw fidi aktar profonda li Alla jipprovdi u l-abbiltà li jagħmel mirakli f’ħajjitna, anki meta ċ-ċirkustanzi jidhru impossibbli?
  • B’liema modi nissieltu mal-​ġenerożità (billi nkunu xħaħ), u kif nistgħu negħlbu t-​tendenza tagħna li nżommu t-talenti, r-​riżorsi, u l-​barkiet għalina nfusna aktar milli naqsmuhom mal-oħrajn?
  • X’inhu s-sinifikat tal-fatt li kien hemm 12-il qoffa ta’ fdal wara li l-folla kielet? Dan kif jistaʼ jirrelata mal-idea tal-abbundanza u l-abbiltà t’Alla li jipprovdi għall-bżonnijiet tagħna lil hinn minn dak li nistgħu nimmaġinaw jew nantiċipaw?

Talba

O Alla, aħna niġu quddiemek bil-biża’ tal-qawwa u l-providenza tiegħek. Nirringrazzjawk għall-eżempju ta’ Ġesù, li wera mogħdrija u altruwiżmu fil-ministeru tiegħu fuq l-art. Għinna nimxu fuq l-eżempju tiegħu, biex ikollna qalb li tagħder li dawk ta’ madwarna li huma bagħtuti u fil-bżonn.

Mulej, nistqarru li ħafna drabi naqgħu fid-dubju u l-biża’, u nsibuha diffiċli li nafdaw fil-providenza tiegħek meta ċ-ċirkostanzi jidhru impossibbli. Għinna nkabbru l-fidi tagħna fik, għax nafu li miegħek kollox huwa possibbli.

Nitolbu wkoll maħfra għat-tendenza tagħna li niġbru r-riżorsi u l-barkiet għalina nfusna aktar milli naqsmuhom ma’ ħaddieħor. Għinna nikkultivaw spirtu ta’ ġenerożità, billi nagħrfu li int beriktna sabiex inkunu nistgħu nbierku lil ħaddieħor.

Fl-aħħarnett, nirringrazzjawk għall-abbundanza tiegħek u l-modi li bihom tipprovdi għall-bżonnijiet tagħna lil hinn minn dak li nistgħu nimmaġinaw jew nantiċipaw. Għallimna nafdaw fil-providenza tiegħek u nroddu ħajr għall-grazzja u l-ħniena tiegħek. Amen.