Gruppi Familji Nsara Blog Roll

This blog roll is dedicated to Gruppi Familji Nsara (GFN). GFN is a local group of married couples spread throughout Malta. They meet every month in homes and parishes to share their lives in light of the Word of God. GFN is part of Cana Movement and is a member of the International Confederation of Christian Family Movements (ICCFM).

Throughout 2021, GFN groups will be reading, discuss, and reflect parables from the Gospel and discuss and reflect how these apply to their lives. During this year, I will be adding my reflections on Icons representing the parables being discussed.

 • Mary Magdalene in the Gospels: Witness to Resurrection
  Mary Magdalene’s presence in the Gospels holds significant importance as she emerges as a prominent figure closely associated with Jesus Christ. This short blog entry examines the portrayal of Mary Magdalene in the Gospels, exploring her role as a devoted follower and witness to the resurrection of […]
 • Mary Magdalene: The Enigmatic Disciple
  Mary Magdalene, an enigmatic figure in biblical history, has captivated the imagination of scholars and believers alike for centuries. Revered as one of Jesus Christ’s most devoted followers, she holds a prominent place in Christian tradition. Early Life and Background While specific details regarding Mary Magdalene’s early […]
 • 2022/12 – Il-mara Kangħanija
  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!” Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh […]
 • 2022/11 – L-armla ta’ Najn
  Qari mill-Evanġelju skont San Luqa Wara dan imbagħad mar f’belt jisimha Najn, u marru miegħu d-dixxipli tiegħu u kotra kbira ta’ nies. Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu qegħdin iġorru wieħed mejjet li ommu, mara armla, ma kellhiex ħliefu; u magħha kien hemm għadd ġmielu ta’ nies […]
 • 2022/10 – Il-laqgħa ta’ Ġesù u Pietru
  Dan ix-xahar ser niffukaw fuq is-silta ta’ meta Ġesù ltaqa ma Pietru.  Ħafna jafu din il-ġrajja bħala s-sajda mirakuluża, imma kif ser naraw, l-akbar miraklu jsir f’qalb Pietru! Qari mill-Evanġelju skont San Luqa Darba l-kotra bdiet tross fuqu biex tisma’ l-kelma ta’ Alla. Hu kien qiegħed f’xatt […]
 • 2022/9 – Ġesù jfejjaq wieħed mifluġ
  Qari mill-Evanġelju skont San Mark Meta wara xi ġranet daħal Kafarnahum, in-nies semgħet li kien id-dar. U nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb. U qagħad ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, merfugħ minn erbgħa min-nies. Billi ma setgħux […]
 • 2022/8 – Il-fejqan tal-imwieled agħma
  Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann Kif kien għaddej, lemaħ raġel agħma minn twelidu, u d-dixxipli tiegħu staqsewh: “Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?” Ġesù wieġeb: “Mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-għemil ta’ Alla jidher […]
 • 2022/7 – Ġesù jimxi fuq l-ilma
  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew U minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija kien għadu hemm fuq, waħdu; id-dgħajsa kienet diġà f’nofs il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-riħ kontra […]
 • 2022/6 – Ġesù jitma’ ħamest elef ruħ
  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew Meta sama’ l-aħbar, Ġesù telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f’post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar, u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. Xħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, u fejqilhom il-morda tagħhom. Xħin sar filgħaxija d-dixxipli […]
 • 2022/5 – Ġesù jfejjaq lil Bartimew l-agħma
  Qari mill-Evaġelju skont San Mark U waslu Ġeriko. Hu u ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallab agħma, jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan, meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin […]
 • 2022/4 – Il-mewt ta’ Lazzru
  Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann Marta qalet lil Ġesù: “Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa, jiena naf li kulma int titlob lil Alla, Alla jagħtihulek.” Ġesù qalilha: “Ħuk jerġa’ jqum!” Qaltlu Marta: “Jiena naf li jerġa’ jqum, fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum.” Qalilha […]
 • 2022/3 – Ġesù jfejjaq għaxar lebbrużi
  Qari mill-Evanġelju skont San Luqa Ġara li, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f’raħal, iltaqgħu miegħu għaxart irġiel morda bil-lebbra. Waqfu ’l bogħod minnu, għollew leħinhom u qalulu: “Ġesù, Mgħallem, ikollok ħniena minna!” Kif rahom, qalilhom: “Morru uru […]
 • 2022/2 – Ġesù jfejjaq il-qaddej ta’ ċenturjun
  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew Daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq.” Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu.” “Sinjur”, qallu ċ-ċenturjun, “Ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int ordna biss b’kelma, u l-qaddej […]
 • 2022/1 – It-tieġ f’Kana
  Merħba għal sena oħra.  Din is-sena, il-ktejjeb tal-Iskemi mħejji mill-Gruppi Familji Nsara ser ippoġilna quddiemna episodji mill-ħajja ta’ Ġesù fejn g’xi mod jew ieħor narawh ifejjaq.  Fejqan mhux bilfors fil-ġisem, fiżikali, imma aktar importanti dak spiritwali.   L-ewwel episodju li qed naraw flimkien hu dak tat-tieġ ta’ Kana. […]
 • 2021 – Il-Milied
  It-twelid ta’ Ġesù Kristu F’dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nazaret, u tala’ l-Lhudija, fil-belt ta’ […]