GFN Maltese Spirituality Joseph D'Emanuele  

2022/8 – Il-fejqan tal-imwieled agħma

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Kif kien għaddej, lemaħ raġel agħma minn twelidu, u d-dixxipli tiegħu staqsewh: “Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?” Ġesù wieġeb: “Mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-għemil ta’ Alla jidher fih. Sakemm għadu binhar, jeħtiġilna nagħmlu x-xogħol ta’ dak li bagħatni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista’ jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja, jiena hu d-dawl tad-dinja.” Kif qal dan, beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn, u dilek bih għajnejn ir-raġel agħma. U qallu: “Mur inħasel fil-menqgħa ta’ Silwam.” Din tfisser ‘il-Mibgħut’. Mela dak mar, inħasel u ġie jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh, għax hu kien tallab, qalu: “Dan mhuwiex dak li kien joqgħod bilqiegħda jittallab?” Xi wħud qalu: “Iva, hu.” Oħrajn qalu: “Le, imma jixbhu.” Iżda hu qalilhom: “Jiena hu.” Qalulu: “Mela kif infetħulek għajnejk?” Weġibhom: “Wieħed raġel, jgħidulu Ġesù, għamel ftit tajn, dilikli għajnejja bih, u qalli, ‘Mur fis-Silwam u nħasel hemm.’ Mort, inħsilt, u ġejt nara.” Qalulu: “Fejn huwa dan ir-raġel?” Qalilhom: “Ma nafx.”

Ġw 9, 1-12

Ikona tal-fejqan tal-imwieled agħma

Diskussjoni

F’din is-silta, Ġesù u d-dixxipli tiegħu jiltaqgħu ma’ raġel li twieled agħma. Id-dixxipli jistaqsu lil Ġesù jekk l-għama tar-raġel kienx ikkawżat mid-dnub tiegħu stess jew dak tal-ġenituri tiegħu, imma Ġesù jwieġeb li la r-raġel u lanqas il-ġenituri tiegħu ma dinbu. Minflok, Ġesù jgħid, “ġralu hekk biex l-għemil ta’ Alla jidher fih” (Ġw 9, 3).

Ġesù mbagħad beżaq fl-art u għamel ftit tajn bil-bżieq tiegħu, li mbagħad messu ma’ għajnejn ir-raġel. Jgħid lir-raġel biex imur jinħasel fil-għadira ta’ Silwam, u meta r-raġel jagħmel hekk, ikun jista’ jara għall-ewwel darba f’ħajtu.

Il-ġirien tar-raġel u dawk li kienu jafuh baqgħu mistagħġbin bil-miraklu u staqsew kif seta’ jara. Xi wħud kienu xettiċi u ma emmnux li r-raġel kien agħma mit- twelid, filwaqt li oħrajn stagħġbu bil- qawwa taʼ Ġesù.

Xi temi ewlenin li joħorġu minn din is-silta: waħda hija l-idea li t-tbatija u t-tbatija jistgħu jaqdu skop akbar fil-pjan t’Alla. Ġesù jagħmilha ċara li l-għama tar-raġel ma kinitx kastig għad-dnub, imma pjuttost opportunità għal Alla biex juri l-qawwa u l-glorja tiegħu permezz tal-miraklu tal-fejqan.

Tema oħra hija l-qawwa tal-fidi u l-ubbidjenza. Ir-raġel imwieled agħma ma kienx jaf lil Ġesù, imma fdah biżżejjed biex isegwi l-istruzzjonijiet tiegħu u jmur jinħasel fil-pixxina. Dan l-att ta’ fidi wassal għall-fejqan u r-restawr tiegħu. (Ikkumpara dan mal-episodju ta’ Nagħman u Eliżew)

Fl-aħħarnett, din is-silta tenfasizza l-qawwa trasformattiva, metemorfosi (meta nus – tibdil ta’ mentalita’) li niltaqgħu ma’ Ġesù. Il-laqgħa tar-raġel ma’ Ġesù bidlet ħajtu b’mod drammatiku u mirakoluż, u kellha impatt profond fuq dawk ta’ madwaru wkoll.

B’mod ġenerali, din is-silta tfakkarna fil-qawwija tas-sovranità t’Alla, l-importanza tal-fidi u l-ubbidjenza, u l-qawwa trasformattiva li niltaqgħu ma’ Ġesù.

Riflessjoni personali

Kif tara t-tbatija f’ħajtek? Tarahom bħala kastig għad-dnub tiegħek jew bħala opportunitajiet biex Alla juri l-qawwa u l-glorja tiegħu? Kif?

Irrifletti fuq il-fidi u l-ubbidjenza tiegħek lejn Alla l-Missier. Int lest li tafda lil Ġesù, anke meta dan ifisser li tieħu passi li jistgħu jidhru strambi jew skomdi? Kif tistaʼ tapprofondixxi l-​fidi u l-​ubbidjenza tiegħek lejn Ġesù?

Aħseb dwar kif il-laqgħa tiegħek ma’ Ġesù bidlitlek ħajtek. Esperjenzajt bidla sinifikanti jew fejqan permezz tar-relazzjoni tiegħek ma’ Ġesù? Kif tista’ taqsam dik it-trasformazzjoni ma’ oħrajn?

Kif twieġeb għall-mirakli li Alla jagħmel miegħek? Int pront tiddubita fihom, jew tilqahom b’qalbek miftuħa u bi staġib?

Talba

Missier ħanin,

Nirringrazzjawk għall-miraklu mar-raġel imwieled agħma u l-wirja qawwija tal-għemejjel tiegħek miegħu. Għinna nqisu l-isfidi f’ħajjitna bħala opportunitajiet biex int taħdem fina u permezz tagħna, aktar milli kastig għad-dnub tagħna.

Saħħaħ l-fidi tagħna, Mulej, biex nafdaw fik anki meta ma nagħrfux triqatek. Għinna nkunu strument għall-qawwa u l-glorja tiegħek, billi nkunu ta’ eżempju għall-oħrajn.

Nitolbuk dan f’isem Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Amen.