GFN Maltese Joseph D'Emanuele  

2021/8 – Il-Parabbola taż-Żewġ Ulied

Fil-laqgħa t’Awwissu (skont l-iskema ppreparata mill-Kummissjoni Formazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara) qed nittrattaw l-attitudni tagħna lejn dawk li jitolbu xi ħaġa minna.  Kemm jien lest li nisma’ u naqdi lill-oħrajn.  Imma f’dan is-sussidju nixtieq li nittrattaw dan it-test minn aspett ieħor.  Ejjew nidħlu fi spirtu ta’ talb u wara ftit skiet (fiżiku u nterjuri) naqraw is-silta bil-mod.

Ikona tal-parabbola taż-żewġ ulied (η παραβολή των δύο γιων)

Il-parabbola taż-żewġ ulied


“Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu, ‘Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli.’ U dak qallu, ‘Ma rridx.’ Iżda mbagħad biddel il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. ‘Arani sejjer, sidi,’ qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier?” “L-ewwel wieħed,” weġbuh. U qalilhom Ġesù: “Tassew, ngħidilkom, li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta’ Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja, u intom ma emmintuhx iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emmnuh; u għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom, u ma emmintuhx.

Mt 21, 28-32

Riflessjoni

X’futur qed nipprepara? Ġesù jħeġġiġna naħsbu dwar il-konsegwenzi tal-għażliet tagħna, speċjalment l-għażliet u d-deċiżjonijiet li se jgħoddu mhux biss għal issa imma għall-eternità wkoll. L-għażliet li nagħmlu issa se jaffettwaw u jsawru l-futur tagħna, kemm fid-dinja kif ukoll fil-ħajja taż-żmien li ġej.

Ġesù jirrakkonta storja sempliċi ta ’żewġ ulied imperfetti. Il-missier ipprovdielhom dak kollu li kellhom bżonn.  Hu wkoll pprovdielhom xogħol fil-għalqa tad-dwieli. Hu stenna li juruh gratitudni, lealtà, u unur billi jagħmlu s-sehem ġust tagħhom tax-xogħol ta’ kuljum. Iż-żewġ ulied ma obdewx lil missierhom; iżda wieħed nidem u mbagħad għamel dak li qallu l-missier. Ġesù juri l-punt tiegħu ċar: intenzjonijiet tajbin mhumiex biżżejjed. U l-wegħdiet ma jgħoddux sakemm ma jitwettqux. Alla jrid ibiddel qalbna sabiex aħna nuru bid-diskors tagħna u bl-azzjonijiet tagħna li nirrispettaw ir-rieda tiegħu u nagħmluha. Alla joffri lil kull wieħed minna l-akbar teżor possibbli – paċi, ferħ, hena u ħajja bla tmiem miegħu fis-saltna tiegħu. Nistgħu nitilfu dak it-teżor jekk nirrifjutaw il-grazzja li joffrilna Alla biex nimxu fit-triq tiegħu tal-verità u t-tjieba. Tirrispetta r-rieda ta’ Missierek tas-sema?

Talba

Mulej Ġesù, ibdel qalbi biex inkun nista’ nixtieq biss dak li jogħġob lilek. Għinni nirrispetta r-rieda tiegħek u agħtini s-saħħa, l-ferħ, u l-perseveranza biex inwettaqha minn qalbi.