GFN Maltese Spirituality Joseph D'Emanuele  

2022/10 – Il-laqgħa ta’ Ġesù u Pietru

Dan ix-xahar ser niffukaw fuq is-silta ta’ meta Ġesù ltaqa ma Pietru.  Ħafna jafu din il-ġrajja bħala s-sajda mirakuluża, imma kif ser naraw, l-akbar miraklu jsir f’qalb Pietru!

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Darba l-kotra bdiet tross fuqu biex tisma’ l-kelma ta’ Alla. Hu kien qiegħed f’xatt l-għadira ta’ Ġennesaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt; is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu x-xbiek. Tela’ fuq waħda minnhom, li kienet ta’ Xmun, u talbu jaqla’ kemmxejn ’il barra mill-art; imbagħad qagħad bilqiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil Xmun: “Aqdef ’il barra fil-fond, u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd.” Wieġbu Xmun u qallu: “Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma, la qiegħed tgħid int, ħa nkala x-xbiek.” Hekk għamlu, u qabdu kotra hekk kbira ta’ ħut li x-xbiek tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew, u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma għerqux. Xmun Pietru, kif ra dan, inxteħet f’riġlejn Ġesù u qallu: “Tbiegħed minni, Mulej, għaliex jiena raġel midneb!” Għax baqgħu tassew mistagħġba, kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu, għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, li kienu sħab Xmun. Imbagħad Ġesù qal lil Xmun: “Tibżax; minn issa ’l quddiem tkun taqbad in-nies.” Meta mbagħad ressqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh.

Lq 5, 1-11

Pittura ta’ Raphael (1515) – (sours: wikipedia)

Riflessjoni

Ubbidjenza: Pietru u sħabu kienu sajjieda professjonali li kienu ilhom jistadu l-lejl kollu mingħajr suċċess. Madankollu, meta Ġesù qalilhom biex jerġgħu jippruvaw, huma obdewh, għalkemm deher improbabbli li kienu se jaqbdu xi ħut. Għal Kelma ta’ Ġesù, huma esperjenzaw qabda mirakoluża taʼ ħut. Din is-silta tfakkarna li l-ubbidjenza għall-kmand t’Alla, anki meta dan jista’ jidher improssibli jew diffiċli, twassal għal barkiet u trasformazzjoni, bħal qalb ta’ Pietru, mhux mistennija.

Rikonoxximent tad-dnub: Meta Pietru jara l-qabda mirakoluża tal-ħut, jagħraf id-dnub tiegħu u jinżel f’riġlejn Ġesù. Din il-laqgħa ma’ Ġesù twassal lil Pietru jagħraf in-nuqqasijiet tiegħu u l-ħtieġa tal-indiema. Din is-silta tistedinna nirriflettu fuq id-dnub tagħna u l-importanza li nagħrfu u nistqarru d-difetti tagħna lil Alla.

Is-sejħa għad-dixxipulat: Wara l-qabda mirakoluża tal-ħut, Ġesù jgħid lil Pietru li se jsir sajjied tan-nies. Din is-sejħa għad-dixxipulat tirrappreżenta bidla trasformazzjonali fil-ħajja ta’ Pietru, minn sajjied professjonali għal segwaċi ta’ Ġesù. Din is-silta tistedinna nikkunsidraw is-sejħa tagħna għad-dixxipulat u l-modi li bihom Alla jista’ jkun qed isejħilna għal sens aktar profond ta’ skop u missjoni.

Il-qawwa trasformattiva tal-fidi: Il-laqgħa ta’ Pietru ma’ Ġesù twassal għal trasformazzjoni f’qalbu u f’ħajtu. Jagħraf lil Ġesù bħala bniedem qaddis u jinżel f’riġlejh, jesperjenza sens profond ta’ biża’ u riverenza. Din is-silta tfakkarna fil-qawwa trasformattiva tal-fidi, u tistedinna nikkunsidraw il-modi li bihom il-laqgħat tagħna ma’ Ġesù jistgħu jwasslu għal trasformazzjoni u tkabbir fil-ħajja spiritwali tagħna.

Il-fiduċja: Il-qabda mirakoluża tal-ħut f’din is-silta kienet riżultat tal-fiduċja ta’ Pietru u sħabu fil-kmand ta’ Ġesù. Din il-fiduċja wasslithom biex tefgħu x-xbieki tagħhom fl-ilma għal darba oħra, minkejja d-dubji u l-għeja tagħhom. Din is-silta tistedinna nirriflettu fuq l-importanza tal-fiduċja fil-ħajja spiritwali tagħna, u l-modi li bihom il-fiduċja tagħna f’Alla tista’ twassal għal barkiet u tkabbir mhux mistennija.

Mistoqsijiet għal riflessjoni personali

  • Kif nistgħu nikbru fi spirtu taʼ ubbidjenza lejn Alla? Fejn insib bi tqil nafda u nemmen fil-Kelma li jagħtini Alla fil-ħajja tiegħi?
  • Xi jfisser li nagħrfu d-dnub tagħna fil-preżenza ta’ Ġesù? Kif nistgħu nikkultivaw spirtu taʼ ndiema f’ħajjitna?
  • B’liema modi jista’ jkun li Alla qed isejjaħlek f’ħajtek? Kif nistgħu nwieġbu għal din is-sejħa b’mod aktar sħiħ?
  • Kif nistgħu nkabbru spirtu taʼ fiduċja f’Alla, anki meta niffaċċjaw inċertezza jew diffikultà? Hemm modi kif nistgħu napprofondixxu l-fidi tagħna u niddependu aktar fuqu?

Talba

Għażiż Ġesù ,

Grazzi tal-eżempju ta’ Pietru u sħabu, li fdaw fil-kmand tiegħek u esperjenzaw qabda mirakoluża ta’ ħut. Għinna nikbru fi spirtu taʼ ubbidjenza u fiduċja fik, anki meta din tidher improbabbli jew diffiċli.

Nitolbu l-grazzja li nagħrfu d-dnub tagħna stess fil-preżenza tiegħek u li nindmu minnhom. Nitolbu għall-kuraġġ li nwieġbu għas-sejħa tiegħek għad-dixxipulat u li nimxu warajk b’qalbna kollha.

Amen.