GFN Maltese Spirituality Joseph D'Emanuele  

2022/9 – Ġesù jfejjaq wieħed mifluġ

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

Meta wara xi ġranet daħal Kafarnahum, in-nies semgħet li kien id-dar. U nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb. U qagħad ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, merfugħ minn erbgħa min-nies. Billi ma setgħux jersqu sa ħdejh minħabba l-kotra, qalgħu s-saqaf ta’ fuqu, fetħu toqba, u niżżlu minnha l-friex li fuqu kien mimdud il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ: “Ibni, dnubietek maħfura.” Mela kien hemm bilqiegħda xi wħud mill-kittieba, u f’qalbhom bdew jgħidu: “Dan kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jidgħi! Min jista’ jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss?” Malli Ġesù ntebaħ fih innifsu x’kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom qalilhom: “Għaliex qegħdin taħsbu hekk f’qalbkom? X’inhu l-eħfef, tgħid lill-mifluġ, ‘Dnubietek maħfura’, jew tgħidlu, ‘Qum u aqbad friexek u imxi’? Mela biex tkunu tafu li Bin il-bniedem għandu s-setgħa jaħfer id-dnubiet fuq l-art,” qal lill-mifluġ, “Qum, qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek.” Dak qam, qabad malajr friexu, u ħareġ ’il barra quddiem kulħadd. U kulħadd stagħġeb, u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu: “Ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajniehom.”

Mk 2, 1-12

Ikona ta’ Ġesù jfejjaq wieħed mifluġ

Riflessjoni

F’din is-silta, il-ħbieb tal-marid kienu determinati li jġibuh għand Ġesù, minkejja l-ostakli li ffaċċjaw. Min huma n-nies f’ħajtek li jagħmlu ħilithom biex jgħinuk?

Il-mexxejja reliġjużi f’din is-silta kienu kritiċi ta’ Ġesù talli ħafer id-dnubiet tar-raġel paralizzat. Għala taħseb li rreaġixxew b’dan il-​mod, u kif tara din l-​attitudni riflessa fid-​dinja tagħna llum?

Il-fejqan tar-raġel paralizzat kien miraklu fiżiku, imma l-maħfra ta’ dnubietu minn Ġesù kienet waħda spiritwali. B’liema modi nistgħu nipprijoritizzaw il-fejqan spiritwali f’ħajjitna, kif ukoll il-fejqan fiżiku?

In-nies li raw dan il-miraklu baqgħu mistagħġbin u faħħru lil Alla. Kif nistgħu nikkultivaw sens taʼ stagħġib u għaġeb f’ħajjitna stess, anki meta ma narawx mirakli b’mod dirett?

Din is-silta tenfasizza l-qawwa tal-fidi u l-importanza tal-komunità. Kif nistgħu nistrieħu fuq il-fidi tagħna u l-komunitajiet tagħna biex jgħinuna negħlbu l-isfidi u l-ostakli f’ħajjitna?

Talba

Għażiż Missier Qaddis,

Niġu għandek illum b’qalb mimlija gratitudni u stagħġib għall-modi li bihom taħdem f’ħajjitna. Nirringrazzjawk għall-eżempju tal-ħbieb f’Mark 2, li kienu determinati li jġibu lill-ħabib paraliżżat tagħhom għand Ġesù, anki meta faċċjaw ostakli kbar. Għinna nkunu bħal dawn il-ħbieb, lesti li nagħmlu ħilitna biex ngħinu lil dawk fil-bżonn.

Għinna nagħrfu u niċħdu l-attitudnijiet ta’ ġudizzju u ta’ esklużjoni li għadhom preżenti fid-dinja tagħna llum. Għallimna aktar inkunu strumenti tal-imħabba u l-maħfra tiegħek, billi nilqgħu lin-nies kollha fil-komunitajiet tagħna b’idejha miftuħa.

Aħna nitolbu wkoll għall-fejqan spiritwali f’ħajjitna. Hekk kif ir-raġel paraliżżat fieq kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment, aħna nitolbuk tgħinna nipprijoritizzaw il-bżonnijiet spiritwali tagħna, u nikkultivaw sens ta’ grazzja fir-relazzjoni tagħna miegħek.

Fl-aħħar nett, nitolbu s-saħħa u l-appoġġ tal-komunitajiet nsara tagħna hekk kif niffaċċjaw l-isfidi u l-ostakli tal-ħajja. Jalla dejjem niftakkru fil-qawwa tal-fidi u l-importanza tal-komunità, u jalla nistrieħu fuq dawn ir-riżorsi hekk kif infittxu li nagħmlu r-rieda tiegħek fid-dinja.

Amen.