GFN Maltese Spirituality Joseph D'Emanuele  

2022/7 – Ġesù jimxi fuq l-ilma

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

U minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija kien għadu hemm fuq, waħdu; id-dgħajsa kienet diġà f’nofs il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. “Dan xi fantażma!” qalu; u qabdu jgħajtu bil-biża’. Iżda hu minnufih kellimhom u qalilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” Wieġeb Pietru u qallu: “Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.” “Ejja,” qallu Ġesù. Pietru niżel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: “Salvani, Mulej!” Malajr Ġesù medd idu u qabdu: “Bniedem ta’ fidi żgħira,” qallu, “għaliex iddubitajt?” Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”

Mt 14, 22-33

Ġesù miexi fuq l-ilma (Bing’s AI Image Creator)

Riflessjoni

Ġesù għandu s-setgħa fuq in-natura: Ġesù miexi fuq l-ilma juri l-qawwa sopranaturali tiegħu fuq dak li hu fiżiku. Din il-ġrajja tfakkarna li Ġesù mhux biss hu għalliem jew profeta kbir, imma wkoll Alla bniedem.

Il-​fidi teħtieġ riskju: Ir-​rieda taʼ Pietru li joħroġ mid-​dgħajsa u jimxi fuq l-​ilma turi li l-​fidi spiss tinvolvi li tieħu riskju u li toħroġ miż-​żona taʼ kumdità tagħna. Jekk irridu nesperjenzaw il-qawwa mirakoluża ta’ Alla, irridu nkunu lesti li nafdawh u nagħmlu pass fil-fidi.

Id-dubju jista’ jkun perikoluż: Pietru beda jegħreq meta neħħa għajnejh minn fuq Ġesù u beda jiddubita. Bl-istess mod, meta nħallu d-dubji u l-biżgħat jikkontrollawna, nistgħu nitilfu s-sieq spiritwali tagħna u naqgħu fid- disprament. Irridu nitgħallmu nżommu l-attenzjoni tagħna fuq Ġesù u nafdaw fil-wegħdiet tiegħu, anke meta niffaċċjaw ċirkostanzi ta’ sfida.

Ġesù dejjem qiegħed hemm biex isalvana: Anke meta nonqsu jew niddubitaw fih, Ġesù dejjem qiegħed hemm biex isalvana. Meta Pietru għajjat għall-​għajnuna, Ġesù mill-​ewwel ħarreġ idu u qabdu. Din il-ġrajja tfakkarna li aħna dejjem nistgħu nduru lejn Ġesù fi żminijiet ta’ nkwiet, u hu jkun hemm biex jgħinna.

Il-qima hija tweġiba naturali biex niltaqgħu ma’ Ġesù: Id-dixxipli qimu lil Ġesù meta rawh miexi fuq l-ilma u jsalva lil Pietru. Meta niltaqgħu ma’ Ġesù b’mod qawwi, kemm permezz tal-Kelma tiegħu kif ukoll tal-għemejjel tiegħu, ir-rispons naturali tagħna għandu jkun li nqimuh u nagħtuh glorja.

Talba

O Alla,

Nirringrazzjawkom tal-ġrajja ta’ Ġesù miexi fuq l-ilma, u tal-lezzjonijiet li tgħallimna dwar il-fidi, id-dubju, u l-qawwa tiegħek fuq in-natura. Għinna niftakru li int dejjem magħna, anke f’nofs il-maltemp u l-isfidi tal-ħajja. Agħtina l-kuraġġ biex nagħmlu pass il-quddiem fil-fidi u nafdawk, anki meta t-triq li ġejja tidher inċerta.

Nistqarru li ħafna drabi nħallu d-dubju u l-biża’ jikkontrollawna, u nitilfu l-preżenza u l-qawwa tiegħek. Aħfrilna għan-nuqqas ta’ fidi tagħna, u għinna nżommu l-attenzjoni tagħna fuq Ġesù, li hu s-sors tat-tama u tal-ħajja tagħna.

Nitolbuk teħlisna mid-dubji u l-biżgħat tagħna, bħalma Ġesù ħeles lil Pietru meta beda jegħreq. Għinna nafdaw fil-wegħdiet tiegħek, u nimxu wara Ġesù kull fejn imexxina.

Fl-aħħarnett, noffrulek il-qima u t-tifħir tagħna, għax int Alla li jikkalma l-irjieħ u l-mewġ, u li għandek is-setgħa li ssalva. Jalla ħajjitna tkun xhieda tal-grazzja u l-imħabba tiegħek, u jalla nġibu unur u glorja lil ismek. Nitolbu dawn l-affarijiet kollha f’isem Ġesù Kristu, li hu Sidna u Salvatur.

Amen.